Geodetické práce

Geometrické plány

 • zameranie stavieb pre účely vydania kolaudačných rozhodnutí (rodinné domy, garáže, hospodárske budovy, a iných stavieb)
 • rozdelenie nehnuteľností (rozparcelovanie pre stavebné pozemky, odpredaj, kúpa častí pozemkov)
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (pri pozemku kde nie je založený list vlastníctva v registri CKN)
 • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov
 • úprava vlastníckych hraníc nehnuteľností
 • zameranie rozostavaných stavieb (zápis stavby do LV pre poskytnutie úveru)
 • na zriadenie vecného bremena (právo prechodu, uloženie inžinierskych sietí, ...)
 • ostatné Geometrické plány podľa aktuálnej potreby zákazníkov

Geodetické práce súvisiace s výstavbou

 • zakladanie bodových polí
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • vytyčovanie stavebných objektov s priestorovou skladbou a líniových stavieb
 • porealizačné zameranie skutočného stavu
 • meranie a vyhotovenie posunov stavebných objektov
 • meranie a výpočty kubatúr
 • pozdĺžne a priečne profily
 • určovanie priestorových vzťahov žeriavových dráh

Vytýčenie vlastníckych hraníc

 • zabezpečenie podkladov pre určenie priebehu vlastníckych hraníc
 • vytýčenie a stabilizácia lomových bodov požadovaných pozemkov
 • kontrolné merania priebehu vlastníckych hraníc pozemkov

Tvorba podkladov pre vysporiadanie pozemkov

Tvorba účelových máp

Vyhotovenie databáz vlastníctva v požadovaných obvodoch

Poľovné revíry

Geodetické merania záujmových území, vodných plôch, skládok - tvorba 3D-modelov