O firme

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená 19.11.1998 zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice. Štatutárny zástupca a zakladateľ spoločnosti Ing.Ondrej Mišík pracuje v odbore Geodézia a kartografia od roku 1975. Je členom Komory geodetov a kartografov a Komory pozemkových úprav SR a držiteľom oprávnenia na overovanie geodetických a kartografických prác podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. a oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR č.155/1992 Zb.

V roku 2013 spoločenskou zmluvou došlo ku prerozdeleniu vlastníckych podielov a posilneniu štatutárnych orgánov o nových konateľov spoločnosti Ing. Michala Mišíka a Ondreja Mišíka mladšieho.

Stratégia spoločnosti je založená na: dlhodobých odborných skúsenostiach konateľov ako aj zamestnancov, serióznosti jednania, zodpovednom a trpezlivom prístupe k zákazníkom.

Zámerom spoločnosti je oslovovať zákazníkov ako zhotoviteľ komplexných geodetických a kartografických činností, ktoré svojou kvalitou, cenovou a časovou dostupnosťou zabezpečia spokojnosť našich klientov.

Personálne zloženie spoločnosti je v súčastnosti tvorené zamestnancami, kde sú spojené dlhodobé skúsenosti starších kolegov s kreativitou mladších.Dvaja zamestnanci majú úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore Geodézia a kartografia a ostatní úplné stredoškolské vzdelanie v odbore Geodézia a kartografia.